Lịch sử phát triển

Khoa Cơ bản được thành lập vào năm 2007 với 07 giáo viên có nhiệm vụ giảng dạy các môn Văn hóa, Chính trị và Ngoại ngữ.

Năm 2011, Nhà trường quyết định tách các bộ môn Chính trị, Ngoại ngữ khỏi Khoa Cơ bản.

Hiện nay, Khoa Cơ bản có tổng số 29 cán bộ, giáo viên với 02 tổ bộ môn, được thành lập một chi bộ Đảng với 18 đảng viên.

Trung bình hàng năm có 45 lớp Trung cấp nghề – Văn hóa với tổng số khoảng 1600 học sinh.

Cán bộ khoa qua các thời kỳ

  1. Lê Văn Hảo – Trưởng khoa: 2007 – 2011