1. Thực hiện đầy đủ chức năng Chức năng, nhiệm vụ chung của đơn vị đào tạo
  2. Tổ chức giảng dạy và quản lý chất lượng các môn văn hoá theo chương trình đã được duyệt;
  3. Chịu sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc trong việc tổ chức giảng dạy hoàn thiện các môn học theo yêu cầu để học sinh trung học nghề đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá;
  4. Phối hợp với phòng Đào tạo & phòng Tổ chức hành chính để ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng đảm bảo tiến độ học tập của các môn văn hoá theo kế hoạch chung đã được phê duyệt.