DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA CƠ BẢN

TT Họ và tên Chức danh Dạy môn
1 Lê Đức Quảng Trưởng khoa
2 Trịnh Thị Phong Lan Phó trưởng khoa Hóa
3 Kim Thành Nam Phó trưởng khoa Toán
4 Nguyễn Thị Phương Nhung Tổ trưởng Văn
5 Nguyễn Tiến Hiền Tổ trưởng Toán
6 Nguyễn Thuý Ngọc Giáo viên Văn
7 Nguyễn Thị Tuyến Giáo viên Hóa
8 Nguyễn Quốc Khánh Giảng viên GDNN Toán
9 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Văn
10 Lưu Yến Ngọc Giáo viên Sử
11 Trần Thị Kim Liên Giáo viên Văn
12 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Toán
13 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Toán
14 Nguyễn Văn Trường Giáo viên Toán
15 Nguyễn Thị Hợp Giảng viên GDNN Sinh
16 Phạm Thanh Mai Giáo viên
17 Nguyễn Thu Trang Giáo viên Hóa
18 Hà Thị Duyên Giáo viên Toán
19 Trần Thị Hằng Giáo viên Hóa
20 Nguyễn Thị Kim Thúy Giáo viên Toán
21 Chu Thị Tính Giáo viên
22 Lê Thị Quyên Giáo viên Sử
23 Lê Thị Tố Quyên Giáo viên Văn
24 Lưu Thị Thủy Giáo viên Sử
25 Lê Thị Thảo Giáo viên Sinh
26 Nguyễn Hoài Anh Giảng viên GDNN
27 Nguyễn Thị Thanh Thùy Giáo viên Văn
28 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên Toán
29 Nguyễn Thị Vân Giáo viên
30 Lưu Thị Nguyệt Giáo viên Địa